Zodpovednosť

Pri našich činnostiach sa riadime princípmi etického podnikania. Sme firmou, ktorá si váži svojich pracovníkov aj prostredie, v ktorom podniká. Nami používané technológie a pracovné postupy sú šetrné k životnému prostrediu a vyznačujú sa nízkou energetickou náročnosťou.


Etické podnikanie


Sme presvedčení, že len férovým a zodpovedným prístupom k ľudom, pre ktorých a s ktorými pracujeme, ako aj k prostrediu, v ktorom žijeme, môžeme dosiahnuť dlhodobú spokojnosť vlastnú i spokojnosť našich spolupracovníkov. Tento prístup sme sa rozhodli zdôrazniť tým, že sme požiadali o certifikáty ISO manažmentu a získali sme aj certifikát v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Udelenie všetkých uvedených certifikátov predpokladá dodržiavanie celého súboru pravidiel, noriem a predpisov a my sme sa zaviazali, že ich budeme rešpektovať.


Pracovná politika


Za 13 rokov existencie naša spoločnosť neustále rastie. Svojim spolupracovníkom sa snažíme vytvoriť príjemné, motivačné a stabilné pracovné prostredie. V období od vzniku spoločnosti vzrástol počet pracovníkov spoločnosti takmer štvornásobne.


Odbornosť


Neustále pracujeme na zdokonalení našej odbornosti a kompetencií. Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú školení a tréningov, ktoré nám predpisuje zákon aj takých, ktoré organizujú naši partneri a dodávatelia za účelom vyškolenia partnerov na používanie a montáž technológií. V neposlednom rade sú súčasťou nášho plánu školení a tréningov aj také, ktoré nám nepredpisujú zákony a predpisy, ale ktoré sú pre nás nepostrádateľnou súčasťou nášho odborného rastu a zodpovedného podnikania.


Ekologická a energetická zodpovednosť


Technológie, ktoré používame, ako aj riešenia, ktoré navrhujeme, spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá na hospodárne využívanie elektrickej energie, tepla a ostatných zdrojov. Je pre nás dôležité ekologické nakladanie s odpadmi a šetrné zaobchádzanie s prostredím, v ktorom žijeme. Uvedomujeme si, že len takýto prístup môže zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj a chceme k tomu prispieť maximálne možným dielom.