Certifikáty

Naša spoločnosť získala niekoľko certifikátov a naďalej pracujeme na získaní ďalších a na skvalitňovaní našich schopností a odbornosti:

sme certifikovanou servisnou organizáciou spôsobilou nakladať so skleníkovými fluórovanými plynmi podľa zákona 321/2012 Z.z.,

sme držitelmi osvedčenia na vykonávanie činnosti servis a údržba klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky podľa zákona 321/2012 Z.z.

sme certifikovanou servisnou organizáciou spôsobilou inštalovať tepelné čerpadlá podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

sme držiteľmi osvedčenia pre vyhradené technické zariadenia tlakové, plynové a elektrické podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.