Certifikáty

Naša spoločnosť získala niekoľko certifikátov a naďalej pracujeme na získaní ďalších a na skvalitňovaní našich schopností a odbornosti:


sme certifikovanou servisnou organizáciou spôsobilou nakladať so skleníkovými fluórovanými plynmi podľa zákona 321/2012 Z.z.,


sme držitelmi osvedčenia na vykonávanie činnosti servis a údržba klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky podľa zákona 321/2012 Z.z.


sme certifikovanou servisnou organizáciou spôsobilou inštalovať tepelné čerpadlá podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.


pracujeme v súlade s manažérskym systémom kvality ISO 9001:2008,


sme držiteľmi certifikátu systému environmentálneho manažmentu ISO 14 001:2005,


získali sme certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18 001:1999.


sme držiteľmi osvedčenia pre vyhradené technické zariadenia tlakové, plynové a elektrické podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.